Index

Allt folk i Vång

I databasen finns alla personer vi har hittat i källorna som har fötts och dött i Vång, de som bott där då de gifte sig, alla de som arbetat i byn som piga och dräng fram till och med 1940-talet. Ofta är det ungdomar från de andra Vång-gårdarna som tagit anställning på granngårdarna, men lika ofta är det ungdomar från de närliggande byarna och socknarna.

Byn synes ha legat i en tämligen välmående jordbrukstrakt. I jordeböckerna finner vi att byn redan under 1500-talet har bestått av 9 huvudgårdar, något som fortlevt fram till våra dagar. Byn var uppdelad i två delar, Stora (Västra) Vång och Östra Vång där gård nr 1 och 9 låg öster om vägen, och de andra sju låg väster om vägen.

Vångs by är en av de få i Blekinge som aldrig har blivit skiftad, varför det inte finns skifteskartor över byn. Gårdarna ligger alltså kvar på den plats där de var utmärkta på kartan 1688.Karta 1688Marken är vad man kallade frälsemark och bönderna här kallades frälsebönder. De arrenderade sin mark av greve Wachtmeister genom kontrakt som kallades reverser, vilka tillät familjerna att bruka gården i enlighet med det "Swenska Maneret" och de efterkommande fick fortsätta bruka gården om den inte hade vanskötts, i vilket fall arrendet kunde sägas upp.

På gårdarna fanns det två boningshus och alltså två brukare på var gård. Vi finner att familjerna verkar ha bott i flera generationer efter sig på gårdarna, ibland går den vidare på kvinnosidan, ibland på manssidan.

Något vi förundrats av och gläds över är att man redan tidigt verkar ha tänkt på lika värde för söner och döttrar då det gäller arv. Inte minst bland mina egna anor i byn där jag hittat ett antal bouppteckningar där testamenten omnämndes i vilka mannen och hustrun särskilt skrivit att döttrarna ska ärva lika med sönerna, och inte hälften som seden var på den tiden, "då de hafwa alla barnen lika kära".

På kartan från 1688 har gårdarna annan numrering än den som här följer:

Hjortsberga 12 Östra Vång 1
Hjortsberga 13 Västra Vång 2
Hjortsberga 14 Västra Vång 3
Hjortsberga 15 Västra Vång 4
Hjortsberga 16 Västra Vång 5
Hjortsberga 17 Västra Vång 6
Hjortsberga 18 Västra Vång 7
Hjortsberga 19 Västra Vång 8
Hjortsberga 20 Östra Vång 9

Eva Cumner