Ostkanten
Utskriftsvänlig version Full upplösning Föregående bild Startsida Nästa bild
    Kyrkogården på Saltö anlades 1834 då den första koleraepedemin i Sverige spreds över landet. Karlskrona klarade sig undan kolerans härjningar medan grannstäderna Ronneby och Karlshamn drabbades desto hårdare. Det förfaller inte ha varit ett enda dödsfall i Karlskrona så kyrkogården fick stå oanvänd fram till 1853.

    Koleraepedemin 1853 blev desto värre för Karlskronas vidkommande. Under tio veckor föll omkring ett tusen människor offer för den fruktade sjukdomen. Det var en stor andel av befolkningen. Karlskrona var visserligen en av rikets största städer på den tiden men antalet invånare var inte fler än fjorton tusen och det innan farsoten slog till.


Hela kartan
    Saltö saknade broförbindelse så de döda måste transporteras sjövägen till kyrkogården. Vid Fiskbron nedanför Wisens gränd fanns likbodar där de döda förvarades i avvaktan för vidare transport.

    Troligen förde man döda sjövägen även från andra håll i staden. Från Laboratorieholmen och Stumholmen där flottan hade inrättat kolerasjukhus. Så långt som möjligt undvek man rimligtvis att frakta de döda genom stadens gator.

    På kyrkogården hölls begravning två gånger varje dag. Klockan sju om morgonen och klockan sju om aftonen.

    1853 var Saltö ett hemman i Nättraby socken bebyggt med endast några få hus. Varför valdes då Saltö som plats för kyrkogården? En kolerakyrkogård skulle ligga avsides från bebyggelse och ändå inte alltför långt bort från staden. Det fanns ingen lämplig mark på närmre håll.

    I dag är ön fullt bebyggd och Saltö är numera en stadsdel i Karlskrona.

Större bildSundhets-Collegium Kolerafarsoten i Sverige 1853 (pdf)

Döda i kolera i Karlskrona 1853

Död    SC    DB        Död    SC    DB        Död    SC    DB
1853-07-27 - -        1853-08-31 52 35        1853-10-05    -    -
1853-07-28 - -        1853-09-01 37 21        1853-10-06 - 1
1853-07-29 - 1        1853-09-02 29 25        1853-10-07 - -
1853-07-30 - -        1853-09-03 34 21        1853-10-08 - 1
1853-07-31 - -        1853-09-04 26 16        1853-10-09 - -
1853-08-01 - -        1853-09-05 22 20        1853-10-10 1 -
1853-08-02 - -        1853-09-06 21 15        1853-10-11 - -
vecka 0 0 1        vecka 5 221 153        vecka 10 1 2
                               
1853-08-03 - -        1853-09-07 16 15        1853-10-12 - -
1853-08-04 - -        1853-09-08 20 19        1853-10-13 - -
1853-08-05 - -        1853-09-09 14 7        1853-10-14 - 1
1853-08-06 1 1        1853-09-10 10 22        1853-10-15 1 -
1853-08-07 - 1        1853-09-11 19 14        1853-10-16 1 2
1853-08-08 3 2        1853-09-12 13 15        1853-10-17 2 -
1853-08-09 2 3        1853-09-13 18 12        1853-10-18 - -
vecka 1 6 7        vecka 6 107 104        vecka 11 4 3
                               
1853-08-10 5 4        1853-09-14 11 6        1853-10-19 - 2
1853-08-11 4 5        1853-09-15 7 9        1853-10-20 3 2
1853-08-12 4 2        1853-09-16 6 5        1853-10-21 - -
1853-08-13 3 6        1853-09-17 8 5        1853-10-22 1 1
1853-08-14 8 6        1853-09-18 3 7        1853-10-23 - 1
1853-08-15 10 22        1853-09-19 7 3        1853-10-24 1 -
1853-08-16 16 23        1853-09-20 5 2        1853-10-25 - 1
vecka 2 50 68        vecka 7 47 48        vecka 12 5 7
                               
1853-08-17 23 22        1853-09-21 - 5        1853-10-26 - 1
1853-08-18 30 24        1853-09-22 5 2        1853-10-27 - 1
1853-08-19 27 20        1853-09-23 2 4        1853-10-28 - -
1853-08-20 40 50        1853-09-24 4 3        1853-10-29 - -
1853-08-21 55 40        1853-09-25 1 2        1853-10-30 - -
1853-08-22 40 26        1853-09-26 1 4        1853-10-31 - -
1853-08-23 34 46        1853-09-27 - 2        1853-11-01 - -
vecka 3 249 228        vecka 8 13 18        vecka 13 0 2
                               
1853-08-24 51 45        1853-09-28 1 -        1853-11-01 - -
1853-08-25 54 39        1853-09-29 - 1        1853-11-02 - -
1853-08-26 44 23        1853-09-30 2 2        1853-11-03 - -
1853-08-27 38 49        1853-10-01 - -        1853-11-04 - -
1853-08-28 57 52        1853-10-02 - -        1853-11-05 - -
1853-08-29 52 45        1853-10-03 - 1        1853-11-06 - -
1853-08-30 53 59        1853-10-04 - -        1853-11-07 - -
vecka 4 349 312        vecka 9 3 4        vecka 14 0 0

    Sundhets-Collegium [SC] anger antalet dödsfall i kolera till 1055, i stadens dödböcker [DB] kan man räkna till 955 personer med kolera som angiven dödsorsak.

    Skillnaden kan till en viss del förklaras med att det rör det rörde sig om tillfälliga besökare från annat håll som inte bokfördes i någon av stadens dödböcker. I de närliggande socknarna finns inga noterade som döda i kolera i Karlskrona förutom en del båtsmän. Båtsmännens dödsnotiser finns med i såväl hemförsamlingens som amiralitetsförsamlingens bok.

    Det finns exempelvis inga fångar nämnda i dödböckerna. Kan det vara så att vissa kategorier inte togs med av den anledningen att de hörde hemma på annat håll? En grundlig studie av tabellerna i "Sundhets-Collegii underdåniga berättelse om kolerafarsoten i Sverige 1853" kan kanske ge svar på frågorna. Med andra ord rapporten från den dåtida Socialstyrelsen.

    Det saknas säkerligen notiser i dödböckerna. Två personer nämnda vid namn på kyrkogården finns inte med. En genomgång av husförhörslängderna skulle kunna ge ytterligare information.


Full upplösning
    I stadsförsamlingens dödbok är det sida upp och sida ned med de som dött i kolera. Det finns 333 personer noterade som begravda på Saltö. Alla så när som tre avlidna i kolera.

    I amiralitetförsamlingens bok finns inte begravningsplatsen avgiven. Antalet döda i kolera uppgår till 620. Sannolikt är de allra flesta begravda på Saltö.

    En av de få gravstenarna gav oss anledning att titta i Söderåkra dödbok och där fann vi två personer som avlidna i kolera i Karlskrona och begravda där. Ingen av dem dem finns noterad i stadens dödböcker.

Utdrag ur dödböckerna
    Tidningarna Carlskrona Weckoblad och Blekings-Posten bevakade naturligtvis det som skedde i staden. De var också myndigheternas språkrör när det gällde nya påbud och förordningar. Blekings-Posten utkom med endast ett nummer i september månad. Koleran drabbade även tidningsutgivarna.BLEKINGS-POSTEN

N:r 63.     Tisdagen den 9 Augusti. 1853.

Carlskrona

Konungens Befallningshafwande har uti förliden gårdags middag utfärdad, här nedan intagen kungorelse, på grund af följande rapporter förklarat, att epidemisk cholera utbrutit i Carlskrona:

1. Till K. Befallningshafwandc d. 7 Aug. 1853.

    Tisdagsafton d. 2 dennes insjuknade f. b. Marin-Soldaten Wolmar mod kräkningar, lindrig kramp och diarrhé som på följande dag ökades till hög grad, förenad med allmän kyla, heshet och pulslöshet. Efter anwända tjenliga medel återkom Onsdagen kroppswärme och swett samt allmän forbättring, men d. 6 dennes försämrades åter patienten, och befinnes for närwarande i betänkligt tillssänd. Hans hustru Maria insjuknade Thorsdagsafton den 4 dennes i dylika symptomer, men häftigare och med mera utwecklad kramp och kyla m. m. och afled Lördagen den 6 dennes kl. 4 e. m. Obduktionen, som i dag på morgonen af oss förrättats, häntydde, hwad likets yttre utseende beträffar, icke på cholera, men wisade inre obduktionen blodet i upplöst tillstånd, magen och tarmkanalen innehållande en wällinglik, luktlös och flockig wätska, samt urinblåsan totalt tom. Derjemte fanns ett inflammatoriskt tillstånd i en del af småtarmarne, hwilka innehöllo en blodfärgad wätska. I tjocktarmarne war innehållet likt riswatten. Båda woro boende, jemte 2:ne andra personer i ett trångt, qwafdt rum i Snickaremästare Palmqwists hus i Kalfhagen wid Cellfängelset. Lokalen, som är i ett dåligt skick, hyste 34 person ner, i sina, särskilda och trånga rum, deraf under gårdagen 12 aflyttades till Fattigwårdens norra byggnad. Huset är för närwarande sedan gårdagsafton cerneradt, likasom den fattigwårds-lokalen, hwari ofwannämnde 12 personer inflyttat.

    I dag har förre Väktaren Lindgrens hustru Hedwig blifwit anmäld och af oss besökt, och befanns under gårdagsafton insjuknad i samma symptomer, och wid wårt besök nästan utan hopp. Wi få med anledning häraf till Kon. Befallningshafwande anmäla, att dessa sjukdomsfall och detta dödsfall häntydde på cholera, men icke med så utbildade tecken, att wi kunna förklara det för Asiatisk cholera, och skall i morgon widare rapport ödmjukligen öfwersändas. Carlskrona den 7 Augusti 1853.

C. Westring,
Regements-läkare

C. Fürst,
t. f. Stads-läkare
         
Hellman,
Provincial-läkare

Magn. Fürst
Med. Dokt.


2. Till Kon. Befallningshafwande i Blekinge:

    Sedan härstädes uti staden tre sjukdomsfall och å Flottans Sjukhus sju dylika mod symptomer af cholera inom loppet af fem dygn inträffat och af dessa twenne personer aflidit och flera befinnas i betänklig belägenhet, hafwa undertecknade Flottans och Stadens Läkare i dag på morgonen sammanträdt och förklarat den härstädes utbrutna sjukdomen wara epidemisk cholera. Carlskrona den 8 Augnsti 1853.

C. J. Fürst,
öfwer-Fält-läkare

U. F. Hellman,
Provincial-läkare

Magn. Fürst
Med. Dokt.
         
C. U. T. Westring,
Regements-läkare

C. U. Fürst,
t. f. Stads-läkare
och Batalions-läkare
    
    


    Jemte anmälan till Chefen för Civil-Departementet, har Kon. Befhde inrapporterat om alla här widtagna åtgärder samt hos Sundhets-Collegium reqwirerade 8 läkare, enär ingen af härwarande, utom nu i tjenstgöring ingångne Stipendiaten Doktor M. Furst, är att disponera ensamt för staden eller kringliggande ställen, såsom warande anstälde wid Flottan, Lasarettet eller som Provincial-Läkare.

    Kronans cholera-sjukhus på Laboratoriiholmen är nu i ordning. Utom Thörnska huset på Pottholmen är öfra wåningen i Rådhuset utrymd, för att, i händelse af behof begagnas till sjukhus; äfwen andra lolaler äro påtänkta.

    Wid Arpö har Skepparen Sjöström på ölands-Jakten Elida, kommande från Ystad, den 7 dennes insjuknat i cholera. - Enligt rapport förliden gårdag hade karantänswakten Peter Olsson på Hasslö insjuknat med cholera-symptomer. Prowincial-läkaren utreste dit i går afton, och har wid återkomsten i dag rapporterat, att Peter Olsson, som, jemte ett barn, werkligen wore af cholera angripen, blifwit å Arpö Karantäns-inrättning intagen, Hasslö är i dag förklaradt smittadt.

    Till i dag kl. 12 äro, enligt rapporten, från den 5:e anmälde summa 14 sjukdomsfall, deraf 2 (qwinkön)*) i staden, och 12 bland Flottans stater, wårdade å Flottans sjukhus, 5 hafwa aflidit, deraf de 2 qwinnora i staden och 3 på Flottans sjukhus. Såsom tillfrisknad är ännu ingen anmäld, Således befinnas för närvarande under behandling å Flottans sjukhus 9, å stadens sjukhus i n g e n samt i staden i n g e n.

    Sinnesstämningen i staden synes l u g n, hwilket, jemte s n y g g h e t och o r d e n t l i g t  l e f n a d s ä t t, är det aldra bästa medel till sjukdomens motande. I morgon utgifwes en tryckt föreskrift öfwer hwad i allmänhet iakttagas bör. En sådan medföljde 1850 begge stadens Tidningar.

    Tillförseln i dag har warit god.

    Wi uppmana hwar och en både inom och utom staden att icke sätta lit till några rykten. Tidningarne ega tillgång till alla officiella rapporter, och genom dem erhåller allmänbeten 4 gånger i weckan s ä k r a underrättelser.

    åtskilliga rykten, men ingen den ringaste säkra anledning lärer ännu, oaktadt efterforskningar, kunnat finnas, huru eller när de personer, som först ansetts angripna, skulle hafwa warit i beröring med smittade från annan ort; hwilket likawäl därföre ingalunda är omöjligt, enär inga spärrnings-åtgärder i werlden k u n n a absolut förekomma a l l möjlighet af sådan beröring orter och personer emellan.

    Wi fästa uppmärksamheten på de flera här nedan intagna kungörelser.

*) Skilnaden emellan denna siffra 2 och förut i rapporten N:o 2 omförmälda 3 sjukdomsfall, lärer uppkommit deraf, att f. Marin-Soldaten Wollmar, som då nyss aflidit, wid obduktion icke kunnat förklarad hafwa aflidit i bestämd cholera

    Avsikten med den här sidan är först och främst att dokumentera kolerakyrkogården på Saltö och ge en bild av de arma stackare som fick sin sista vila där. För den som vill veta mera om kolerans härjningar 1853 i Karlskrona och övriga riket rekommenderas Annika Regnells uppsats från 2011. Uppsatsen innehåller många hänvisningar till intressant litteratur.


Foto: Eva Cumner
Text & grafik: Christian Andersson

Källor: Söderåkra F:1 - Dödbok 1828-1860
  Karlskrona stadsförsamling FI:2 - Dödbok 1847-1860
  Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:7 - Dödbok 1827-1861
  Sundhets-Collegii underdåniga berättelse om kolerafarsoten i Sverige 1853 (pdf)
  Blekings-Posten 1853 [Kungliga Biblioteket]
    N:r 62  5 augusti
    N:r 65  9 augusti
    N:r 64  12 augusti
    N:r 67  23 augusti
    N:r 68  26 augusti
    N:r 76  24 september
    N:r 78  1 oktober
    N:r 80  8 oktober
    N:r 81  11 oktober
    N:r 83  18 oktober
    N:r 84  22 oktober
    N:r 86  29 oktober
    N:r 88  5 november
    N:r 89  8 november

Uppsats: Annika Regnell - Hanterandet av koleran i Karlskrona: en studie om de skyddsåtgärder som vidtogs i Karlskrona under åren 1834 och 1853 (pdf)

> >  Nästa sida

2020-02-15 - Saltö kolerakyrkogård - Ostkanten © ostkanten@klaura.se